Professional Certified Life Coach (PCLC)

หลักสูตรนี้เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Life Coaching ในแนวทางของ Jimi The Coach บนมาตรฐานของ Interntional Coach Federation (ICF) ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

Professional Certified Life Coach (PCLC)

62,500.00฿

-
+
LINE LOGO SVG Hello